• Διαμονή στα δωμάτια Αντώνης στη Σίφνο

-- Παρατηρήσεις

  • Δικαίωμα χρήσης δωματίου μέχρι τις 11:00.
  • Για χρήση δωματίου μέχρι τις 18:00, η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50%.
  • Για χρήση δωματίου μετά τις 18:00, καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου, εκτόν εάν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία ακύρωσης μεταξύ πελάτη και επιχείρησης.
  • Ενοικίαση δωματίου ανά κλίνη δεν επιτρέπεται.
  • Oι πελάτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληρώνουν ποσά που υπερβαίνουν τα ανωτέρω αναγραφόμενα.

-- Πολιτική ακυρώσεων

  • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά την διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση στην επιχείρηση το 50% της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167 Α).